pdf Download als pdf

Algemene leveringsvoorwaarden

1.Definities:

a. Onder Frappant-online.nl wordt verstaan: alle website activiteiten van het bedrijf Frappant Hebbers en Krijgers, gevestigd aan de Veldweg 15, 9067DG te Roodkerk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 010691580000.
b. Onder "koper" wordt verstaan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die met Frappant-online.nl een overeenkomst is aangegaan.
c. Overeenkomst. Er is sprake van een overeenkomst als koper van Frappant-online.nl een orderbevestiging heeft ontvangen.

2. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Frappant-online.nl
b. Naast de algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en /of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en de algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
c. Frappant-online.nl behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen.
d. Door het plaatsen van een bestelling door de koper, geeft deze te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
e. Uitzonderingen op de algemene voorwaarden en/of aanvullende voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk overeen gekomen. De overige algemene voorwaarden blijven gewoon van kracht.

3. Aanbiedingen / Leveringen

a. Aanbiedingen zijn geldig zo lang de voorraad strekt.
b. Het doen van aanbiedingen en/of prijsopgaven mag enkel worden gezien als een uitnodiging om tot een overeenkomst te komen. Aan de aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.
c. Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. en technische specificaties; o.a gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website Frappant-online.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
d. Levering zal plaats vinden binnen 3-7 werkdagen, tenzij op de website anders is aangegeven.Indien een levertijd van 7 werkdagen niet haalbaar is zal de koper hierover per e-mail worden geïnformeerd. De koper mag in een dergelijk geval de overeenkomst ontbinden door dit kenbaar te maken per e-mail. Reeds betaalde bedragen worden binnen 14 werkdagen aan koper terugbetaald. De maximale levertijd is 30 dagen.
e. Termijnen die op de website worden genoemd zijn slecht indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
f. Frappant-online.nl is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
(Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij wanprestatie van onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Frappant-online.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden nadrukkelijk als overmacht)

4. Overeenkomst / Ontbinding overeenkomst

a. Overeenkomsten tussen koper en Frappant-online.nl komen alleen tot stand nadat een bestelling door Frappant-online.nl op haalbaarheid is getoetst.
b. Frappant-online.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bestelling of opdracht niet te accepteren of betaling vooraf te eisen.
c. De koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De koper dient dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van het artikel te doen.
d. De melding van de in c genoemde ontbinding dient schriftelijk of via e-mail te worden gedaan aan Frappant-online.nl. Koper dient het artikel, na overleg met Frappant-online.nl, in de originele ongeschonden verpakking op eigen kosten en eigen risico te versturen naar een door Frappant-online.nl aangegeven adres.
e. Indien koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de overeenkomst met Frappant-online.nl ingevolge het bepaalde in artikel 4c wordt herroepen, zal Frappant-online.nl deze betalingen, nadat het geretourneerde artikel is ontvangen, binnen 14 dagen terugbetalen.Hierbij zullen de verzendkosten in mindering worden gebracht.
f. Frappant-online.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend /gebruikt of door de schuld van de koper is beschadigd. De koper zal hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte worden gesteld.
g. Frappant-online.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade (diefstal en verlies inbegrepen) die bij terugzending aan de verpakking of het artikel ontstaat.In een dergelijk geval zal Frappant-online.nl de koper hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen. Frappant-online.nl heeft het recht om de waardevermindering in te houden op het terug te betalen bedrag.

5. Prijzen

a. Alle prijzen op de website zijn in euro's inclusief 6 of 21% omzetbelasting.
b. De verzendkosten van bestellingen tot € 75,00 zijn € 4,95. Bij € 75,00 of meer worden geen verzendkosten berekend.
c. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet tussendoor verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen of prijsverhogingen van de fabrikant dit noodzakelijk maken.
d. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6. Offertes

a. Offertes zijn vrijblijvend tenzij anders in de offerte is vermeld.
b. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door een potentiële koper behoudt Frappant online.nl zich het recht voor de aanbieding binnen 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7. Garanties / aansprakelijkheid

c. Frappant-online.nl staat in voor de garantie zoals deze door de fabrikant van het product is vastgesteld.
d. De garantie termijn is overeenkomstig met de fabrieksgarantietermijn.
e. De garantie vervalt indien ander dan door de fabrikant aangewezen reparatie/servicediensten herstel- of andere werkzaamheden hebben gepleegd.
f. De garantie geldt niet indien het gebrek te wijten is aan; 1.nagelaten verzorging, 2. opzettelijke beschadiging of 3. onoplettendheid. of 4. bij normale slijtage.
g. Er kan geen garantie worden verleend zonder originele factuur.
h. Frappant-online.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er van haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Frappant-online.nl heeft geen aansprakelijkheid voor gevolg of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
i. Indien Frappant-online.nl om welke reden dan ook wordt gehouden tot betaling van enige schade dan is de vergoeding nooit hoger dan het factuurbedrag van het artikel (of dienst) dat de schade heeft veroorzaakt.

8. Betalingen

a. Bestellingen via de internetsite worden vooraf betaald middels Ideal.
b. Frappant-online.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden / aanpassen. Veranderingen worden via de website kenbaar gemaakt.
c. Bij niet of tijdige betaling door de koper, is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden, tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1.44% per maand waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
d. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die Frappant-online.nl als gevolg van de niet nakoming van diens (betalings)verplichting heeft moeten maken.

9. Privacy

a. Indien u een bestelling plaatst bij Frappant-online.nl worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. In overeenkomst met de wet persoonsregistraties worden uw gegevens nooit aan derden verstrekt.
b. Frappant-online.nl maakt gebruik van een mailinglijst. U kunt op de website zelf aangeven of u op deze lijst wil komen te staan. Iedere mailing heeft de mogelijkheid om uzelf af te melden. Mailing-bestanden worden niet aan derden verstrekt.
c. De koper kan desgewenst inzage krijgen in de gegevens die door Frappant-online.nl worden bewaard. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze niet correct zijn.

10. Klachten

a. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Frappant-online.nl serieus in behandeling worden genomen.
b. Klachten dienen schriftelijk kenbaar worden te gemaakt. (brief /e-mail)
c. Frappant-online.nl zal proberen de klacht(en) binnen 10 werkdagen op te lossen.
d. Frappant-online.nl zal over de oplossing van de klacht een brief of e-mail sturen aan de koper.

11. Diversen

a. Indien een (aspirant)koper schriftelijk opgave doet van een adres is Frappant-online.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan dit adres totdat de (aspirant)koper een nieuw adres heeft doorgegeven.
b. Frappant-online.nl is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Geschillen

a. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Frappant-online.nl is het Nederlands recht van toepassing.
b. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Frappant-online.nl en een koper, welke niet onderling kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter van het arrondissement Leeuwarden kennis tenzij Frappant-online.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Speciale voorwaarden t.a.v. het gebruik van de website en online-communicatie. (disclaimer)

a. De website Frappant-online.nl wordt beheerd door Frappant Hebbers en Krijgers. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u (gebruiker) zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifiek voorwaarden van producten en diensten, zijn de voorwaarden van producten en diensten doorslaggevend.

b. Gebruik van deze website.

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Frappant Hebbers en Krijgers zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, Kan Frappant Hebbers en Krijgers niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit va de geboden informatie. Frappant Hebbers en Krijgers beheert en onderhoudt de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit andere landen. Frappant Hebbers en Krijgers kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van de website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen, de geboden informatie of de onderliggende software in gevaar kan brengen, is niet toegestaan.

c. Informatie van derden, producten en diensten.

Op de website wordt al dan niet door middel van hyperlinks verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Frappant Hebbers en Krijgers niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Frappant Hebbers en Krijgers wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dat voor eigen rekening en risico.

d. Intellectuele eigendomsrechten.

Frappant Hebbers en Krijgers respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder, teksten, logo's en grafisch materiaal). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Frappant Hebbers en Krijgers, over te nemen te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website worden alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Frappant Hebbers en Krijgers.

e. Online communicatie.

Berichten die u stuurt aan Frappant-online.nl per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Indien u er voor kiest om uw berichten per e-mail te versturen accepteert u dat deze berichte onderschept of anderszins gemanipuleerd worden door derden.

f. Uitsluiting van aansprakelijkheid.

Frappant Hebbers en Krijgers aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaard Frappant Hebbers en Krijgers geen aansprakelijkheid wat betreft: (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (2) de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen of manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail naar Frappant Hebbers en Krijgers wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (4) het verlies van gegevens, (5) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of (6) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Frappant Hebbers en Krijgers.

g. Toepasselijk recht.

De website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlands publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

h. Wijzigingen.

Frappant Hebbers en Krijgers behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeving om deze disclaimer geregeld te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.